AL·LEGACIONS PRESENTADES ALS PROJECTES DE MODIFICACIÓ  DE LA LLEI DE RESIDUS I DE LA LLEI DE FINANÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS( 24 de febrer de 2005)

La Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges”

EXPOSA
QUE en relació al procés de modificació de les lleis 6/93 Reguladora del Residus i 16/2006 del Finançament de les Infraestructures , actualment en període d'informació al públic (DOGC núm. 4317 del 7 de febrer de 2005), i com a part interessada i afectada presento les següents 

AL·LEGACIONS
A L’AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/93 REGULADORA DELS RESIDUS

Afegir a l’Exposició de motius de la llei 6/1993:
Es fa una refosa de la Llei Reguladora de la Incineració 11/2000
Es desenvolupen més mesures i accions per minimitzar la quantitat i perillositat dels residus.

Afegir a l’article 2 de la llei 6/1993 : Objectius
e) Prioritàriament prevenir la generació i la toxicitat dels residus i desenvolupar mecanismes efectius per reduir-los en quantitat i toxicitat, fomentant per aquest ordre la reducció dels residus, la seva reutilització, el reciclat material, i impedint l’abandonament i la incineració indiscriminada dels residus.f) El Govern ha d’elaborar en un període màxim d’un any una Llei pròpia de Prevenció de Residus per tal de desplegar un conjunt d’objectius quantitatius i qualitatius, i un calendari de desplegament amb una sèrie de mesures econòmiques i fiscals  necessàries per arribar als objectius de reducció de residus en quantitat i toxicitat que marca el VIé Programa d’Acció ambiental de la UE pel any 2010.

Afegir a l’article 3 de la llei 6/1993.-Definicions 
Apartat 3. Als efectes de la gestió, s’entén per apartat d) tractament: l’operació o conjunt d’operacions de canvi de característiques físiques, químiques o biològiques d’un residu per tal de reduir o neutralitzar les substàncies perilloses que conté, recuperar-ne matèries o substàncies valoritzables,millorar-ne les característiques agronòmiques per a aplicació al sòl (en cas de residus orgànics de qualitat),facilitar-ne l’ús com a font d’energia o afavorir-ne la disposició del rebuig. 

Afegir a l’Article 4 de la llei 6/1993 Àmbit d’actuació
Apartat e): les aigües residuals, amb excepció dels residus en estat líquid. (tal i com consta a la Directiva Europea)

Afegir a l’Article 6 de la llei 6/1993 : Programa general i planificació sectorial


1. El Govern ha d’elaborar un programa general de coordinació del conjunt d’accions necessàries, amb prèvia consulta i consens del conjunt dels agents socials de cada territori (vegueria o zonificació territorial) per promoure: 
a) Prioritzar el desplegament de mesures efectives i progressives de minimització de residus i de llur perillositat, en les successives fases de disseny, producció, distribució i comercialització de béns i fomentar la producció neta i un canvis d’hàbits de consum més respectuós amb el medi ambient.
(...)
d) La valorització material dels residus 
e) La disposició del rebuig

Suprimir a l’article 6 e): La valorització energètica dels residus.
(Aquest apartat vulnera l’objectiu d’aquest avant projecte de llei que, segons l’article 2, són “millorar la qualitat de vida  dels ciutadans de Catalunya, obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient (...) per a garantir que  la gestió dels residus es duu a terme sense posar en perill la salut de les persones i sense perjudicar el medi...” ja que la incineració   transforma els residus en contaminants atmosfèrics, cendres i escòries molt més tòxics que els  originaris.)
2. En l’ordre jeràrquic establert, les accions especificades per l’apartat 1 tenen caràcter de prioritàries en la política ambiental de l’Administració de la Generalitat, les entitats locals i els productors i distribuïdors, en aquesta matèria
3. Les accions especificades a l’apartat 1 estan enumerades per ordre de prioritat en llur desplegament i aplicació, i han de concretar-se en els corresponents plans i programes, tant de l’Administració de la Generalitat com dels ens locals. Els plans i programes sectorials, així com els específics dels diferents àmbits territorials, hauran de respectar la prioritat de les diverses accions, sempre per assolir els objectius de l’article 2 d’aquesta Llei.

Afegir a l’Article 6 bis de la Llei 15/2003:
 a)Informar i assessorar.............................
b)Fomentar la valorització material de residus................
e) Promoure............. privats. Evitant els impactes ambientals i socials.
h)Utilitzar els residus orgànics per a aplicacions agronòmiques, sempre i quan representin un benefici pel medi.
i) (Recollit de la Llei reguladora de la incineració 11/2000). “Les administracions públiques de Catalunya han d’establir els instruments necessaris perquè el material reciclable procedent de la recollida selectiva d’envasos es destini a la valorització material”.
j) (Recollit de la Llei reguladora de la incineració 11/2000). “El Govern, conjuntament amb els ens locals implicats, ha de programar el tancament de les instal·lacions regulades per aquesta Llei, si la disminució del rebuig ho permet, sense que això pugui implicar, en cap cas, l’increment de l’ús d’abocadors o dipòsits indefinits”.

 Afegir a l’Article 7. Acció de reducció:
1.- Per a la minimització dels residus s’ha de fomentar:
a) L’aplicació de tecnologies que afavoreixin la producció neta i l’eficiència ecològica, la reducció dels residus, la producció neta i l’estalvi de recursos naturals i d’energia.
b) Per tal d’arribar als objectius que marca el VIé PAMA de reduir els residus en un 10% pel any 2010, en un període d’un any s’haurà d’elaborar una Llei de Prevenció de residus que concreti aquests objectius, calendari i instruments econòmics i fiscals:
    b.1) Definir objectius quantitatius de reducció en pes dels residus municipals i industrials, de dos punts anuals per als primers 5 anys i a 3 punts a partir del 6è any i a revisar al 10è any.
     b.2) Promoure els sistemes de retorn i de dipòsit d’envasos, especialment per als que tenen un volum a partir d’1 litre i per als envasos de productes tòxics i perillosos, per davant del Sistema Integrat de Gestió  (Recollit amb alguna variació de la Llei reguladora de la incineració 11/2000)
    b.3) Marcar objectius quantitatius de reutilització d’envasos pel sistema de retorn i caució: als cinc anys d’entrada en vigor d’aquesta llei un 30% de reutilització, als 10 anys 60% i als 20 anys 85% de reutilització dels envasos posats al mercat a l’entrada en vigor de la llei. Pels envasos terciaris o comercials: objectius de reducció i reutilització del 15%  als 4 anys d’aplicació i del 30% als 10 anys.
b.4) Aplicació de cànons o ecotaxes pels productes i envasos d’un sol ús, i els productes difícilment reciclables, i els residus perillosos. Elaboració d’una proposta d’import en un termini d’un any.
    b.5) Els programes de gestió de residus de les diferents administracions públiques han d’especificar els objectius quantificables de reducció i de valorització de residus, i destinar recursos per a assolir aquests objectius. (Recollit de la Llei reguladora de la incineració 11/2000).
    b.6) Elaboració i aplicació de plans d’actuació municipal i/o comarcals en un període d’un any d’aplicació de la llei.
    b.7) Obligació de totes les administracions públiques a l'aplicació efectiva de normes de compres respectuoses amb el medi ambient, aplicar Ordenances municipals i d’altres actuacions que contribueixin a reduir els seus residus.
    b) La fabricació, la comercialització i l’ús de productes amb característiques les quals permetin de recuperar-los o  reutilitzar-los com a subproductes o primeres matèries.
    c) Respecte a les matèries o substàncies perilloses contingudes en els residus, s’aplicaran els conceptes de producció neta, eficiència i totes les possibilitats per evitar el residu en origen. Pel tractament dels residus perillosos que no s’hagin evitat s’aplicarà les tecnologies adequades sobre els criteris de precaució i de minimització del impacte ambiental, triant sempre les tecnologies més respectuoses amb el medi ambient
2.- S’establiran mesures econòmiques i fiscals orientades a promoure la prevenció i la minimització dels residus, el tractament per reduir llur perillositat i la seva valorització. Les mesures orientades a la reducció d’envasos i embalatges tenen caràcter prioritari.

Afegir a l’Article 8. Recollida selectiva:
Apartat 2) Sempre que resulti aconsellable, d’acord amb els requisits i els condicionants assenyalats en l’apartat anterior, el Govern de la Generalitat pot imposar sistemes de recollida selectiva o de retorn mitjançant el sistema de dipòsit i caució per a determinats productes, matèries o substàncies i fomentar-ne per a d’altres.

Afegir a l’Article 9. Accions de formació i conscienciació:
En el marc del programa general definit per l’article 6, s’ha d’elaborar i desenvolupar una àmplia campanya de formació i conscienciació ciutadana, amplies campanyes públiques de conscienciació mediàtiques, campanyes periòdiques d’àmbit municipal, dirigides a: 
Incorporar un nou apartat a) Informar de les conseqüències ambientals de l’augment de residus, dels tractaments terminals i de les avantatges d’un consum que generi menys residus i menys perillosos, i fomentar totes les pràctiques que portin a un consum més sostenible. 
Nou apartat b) Promoure la formació per aplicar adequadament els residus orgànics al sòl.
Nou apartat d’) Evitar la degradació dels espais naturals, garantint la conservació dels sòls, i promoure’n la regeneració.

Afegir a l’Article 10. Valorització:
Nou apartat e) Aplicacions agronòmiques dels residus orgànics. Per a l'aplicació de residus orgànics al sòl, cal elaborar un Programa de Gestió dels Residus Orgànics, que s’haurà de desenvolupar en un termini d’un any, que:
    a) coordini les diferents aplicacions de productes orgànics al sòl.
    b) estableixi un ordre de prioritat entre les diferents tipologies de residus orgànics susceptibles de ser aplicats al sòl. Aquest ordre ha de respondre a l’objectiu de màxima conservació de la qualitat dels sòls.
c) promogui la implantació d’unes bones pràctiques en l'aplicació de residus orgànics al sòl.

Afegir a l’Article 11. Ús energètic.
(Recollit de la Llei reguladora de la incineració 11/2000).
Nous apartats 1 i 2 . 
Apartat 1) La incineració de residus s’ha d’ajustar al que determina el Catàleg de Residus de Catalunya. Pel que fa als residus municipals, l’actuació s’ha de limitar al tractament del rebuig.
Apartat 2) El Govern, a proposta del departament competent en matèria de medi ambient, pot prohibir la incineració de determinades categories de residus municipals que presentin compostos amb una incidència ambientalment significativa, d’acord amb els nivells de concentració que es determinin per reglament.

Afegir a l’Article 2 de modificació dels articles 13 i 14:


La modificació d’aquests articles té per finalitat la d’incorporar els principi de prevenció, màxima recuperació dels residus, suficiència i proximitat i el criteri de la seva aplicació en funció de la planificació territorial, sectorial i urbanística a la que es preveu que es sotmeti la gestió de residus, sens perjudici que la valorització material sigui, en tot cas, prioritària. En un altre ordre, es singularitza la regeneració dels sòls contaminats i la seva prevenció, separant-la de les accions jerarquitzades de prevenció i gestió de residus. D’altra banda i en la línia encetada a l’article 8.1 de la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus, la participació social, en taules de participació territorials amb tots els agents socials en el seguiment del bon funcionament de les instal·lacions s’estén a totes infraestructures que tenen per objecte la gestió de residus. Per aquestes raons es modifiquen els articles 13 i 14 de la Llei 6/1993, que queden redactats de la forma següent:

Afegir a l’Article 13. Principi d’actuació
A l’apartat 1. El programa general, els programes de gestió i d’actuació i els plans territorials sectorials i els plans directors territorials i urbanístics, s’han d’orientar envers:
Subapartat a) La suficiència de les instal·lacions de valorització material i de disposició del rebuig dels residus per a la gestió de tots els residus que es generen a Catalunya i, respectar el criteri de proximitat de les instal·lacions de tractament preventiu dels residus del lloc on es generen, en el àmbit territorial corresponent.
Afegir Nou apartat d) No es podran instal·lar centres de tractament de residus en espais protegits o en connectors biològics.

Retirar aquesta proposta:
2. La valorització dels residus tindrà caràcter prioritari enfront l’aplicació dels principis de suficiència i proximitat als que es refereixen les lletres a) i b) de l’apartat anterior”

A l’Article 14. Tècniques i instruments d’actuació:
Retirada d’aquest article:
3. L’aprovació per l’Administració dels projectes d’instal·lacions per disposar el rebuig i valoritzar residus porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis afectats corresponents als efectes de l’expropiació forçosa. Als mateixos efectes expropiatoris, en el cas que els persones interessades no facin les modificacions o les ampliacions proposades per l’Administració de la Generalitat, l’eliminació i l’aprofitament dels residus han d’ésser declarats d’interès social.

Afegir a l’apartat 4:    Es constituiran Taules territorials de participació en el seguiment i control de l’aplicació dels plans de residus i del funcionament de les instal·lacions, amb criteris de participació social en les decisions, que vetllin per la correcte aplicació dels criteris de prevenció i del bon funcionament de les instal·lacions de gestió de residus.
(Creiem que l’existència d’aquestes ha de ser preceptiva, no facultativa.)

Afegir a l’Article 3. Modificació dels articles 12 i 28:
Afegir a l’Article 12. Disposició del rebuig dels residus
1. La disposició del rebuig dels residus se subjecta al principi general de limitació a les fraccions residuals no recuperables segons les tècniques actuals existents, i resta sotmesa al següent: 
Nou subapartat a) Elaboració d’un calendari aplicable a tots els municipis amb objectius concrets per a deixar de dur directament a tractament finalista els residus en massa (o tot ú).
Nou subapartat b) Només es podran dur a tractament de disposició del rebuig els residus no aprofitables segons les tècniques actuals i que hagin estat seleccionats, tractats o estabilitzats prèviament. Aplicació del calendari en un termini d’un any.

Afegir a l’Article 17. Obligacions del productor i del posseïdor de residus
Nou apartat a) Aplicar pràctiques i modificacions en la producció i distribució que contribueixin a posar al mercat productes amb menys envasos, de dissenys que minimitzin la quantitat, diversitat de materials i la seva perillositat.

Modificar l’Article 20. Reciclatge i tractament en origen i en plantes externes:
Apartat 3) Els residus que tinguin garantit el retorn a l’origen mitjançant dipòsit o un altre sistema no s’incorporen als serveis municipals ni als de l’Administració de la Generalitat a no ser que el seu tractament sigui declarat de servei públic de titularitat de la Generalitat per ser residus especials tal i com disposa l’article 24 d’aquesta llei. 

Modificacions a l’Article 4. Modificació de l’article 27 bis
Modificar de l’Article 27 bis. Fons econòmic 


De l’apartat 1: El control de les instal·lacions vagi a càrrec de la l’Agència de Residus i que obligatòriament es creïn comissions de seguiment i participació del funcionament de les instal·lacions.
Es bonificaran als municipis que demostrin haver reduir els residus. S’haurà de determinar el Reglament en un termini de sis mesos.

Supressió de l’apartat 2.
Afegir a l’Article 5. Modificació dels articles 38 i 47:
Modificar de l’article 38 l’apartat 4:
Sens perjudici del que disposen els apartats 1, 2 i 3, els ens locals competents poden obligar als posseïdors de residus que, per llurs característiques, esdevinguin perillosos, o difícils de recollir, transportar, valoritzar o tractar a gestionar-los per si mateixos o a adoptar les mesures necessàries per a facilitar-ne la gestió. Els ens locals han de fomentar les obligacions que derivin d’aquest apartat en raons justificades i basades en les característiques dels residus  en la incidència que tenen sobre els serveis municipals, la via pública o el medi ambient.

Modificar de l’Article 6. Modificació del títol del Capítol V i de l’article 48:
Modificar de l’article 46. Servei de deixalleria
L’apartat 1: Tots els municipis, independentment o associadament i, si s’escau, els consells comarcals, han d’establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus explicitats en l’annex III.

Afegir a l’Article 7. Modificació dels articles 55, 56, 60, 62 i 75 de la Llei 6/1993 i s’hi afegeix un nou article 60 bis:
A l’apartat 1: Aquesta modificació, relativa a l’organització de l’Agència de Residus de Catalunya comporta, essencialment, la creació del càrrec de director com òrgan executiu i superior jeràrquic del gerent, que passa a assumir les funcions de gestió i administració ordinàries, amb la corresponent redistribució de funcions entre director i gerent, i la modificació del règim de recursos administratius i de competències en matèria sancionadora. Així mateix, es modifica la composició del Consell de Direcció de l’Agència de Residus, no només per incorporar-hi la nova figura del director i per ajustar la presència de representants dels departaments de la Generalitat sinó també per afavorir una major participació social, amb la incorporació, dins de la representació empresarial, d’un representant de l’associació d’indústries de tractadors de residus especials; d’un representant més de les entitats ecologistes en representació de les entitats ecologistes més implantades al territorique passen d’un a dos; d’un representant de les organitzacions més representatives de consumidors i usuaris de Catalunya, que passen d’un a dos, i d’un representant de la Confederació d’Associacions de Veïns que no tenia, fins ara, representació en el Consell de Direcció de l’Agència de Residus. D’altra banda, per potenciar la participació ciutadana en la política de prevenció i gestió de residus de la Generalitat, es crea en el sí de l’Agència de Residus el Consell per a la prevenció i la gestió de residus a Catalunya, amb una composició i unes funcions similars a les del Consell per a l’ús sostenible de l’aigua creat en el sí de l’Agència Catalana de l’Aigua per la Llei 6/1999, de 12 de juliol, i ara regit pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. D’altra banda la creació de Taules territorials d’àmplia representació dels agents socials del territori com organisme de consens, decisió i seguiment dels plans i del desenvolupament de la Llei i els programes de gestió dels diferents residus.

Afegir a l’Article 53. Funcions generals:
A l’Apartat 2). Correspon també a l’Agència de Residus de Catalunya l’exercici de les competències i les funcions que li atribueix la normativa vigent i qualsevol altra que li encomani el Govern de la Generalitat, així com:
Afegir l’apartat f) Supervisar i controlar el bon funcionament i la gestió de les instal·lacions de tractament de residus
Afegir l’apartat g ) Creació o impuls d’un organisme de seguiment i control de la qualitat del compost 
Afegir l’apartat h) Impuls, finançament periòdic i seguiment de les campanyes d’educació ambiental mediàtiques i municipals

Afegir nou Article 60 bis/bis. Les taules territorials de consens i seguiment


    a)Debatre tots els aspectes relacionats amb la producció, gestió dels residus del territori
    b)Impulsar les mesures preventives i les actuacions dels programes de gestió i prevenció consensuats al territori
    c)Fer el seguiment i control de les instal·lacions de recuperació i tractament dels residus
    d)Encarregar estudis o projectes
    e)Realitzar propostes de millora en la gestió de residus
    f)D’altres 

Afegir Disposició final
Cinquena) les obligacions de la Llei en el lliurament separat de la FORM, en tot el territori municipal i la resta de materials susceptibles de valorització material, es posarà en vigor des de la publicació de la Llei, amb un termini màxim d’un any d’adaptació.

Afegir a l’Article 8. Addició d’una nova disposició final a la Llei 6/1993
La Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus, facultava al Govern perquè, en el termini d’un any, refongués la legislació vigent a Catalunya en matèria de residus. Havent caducat aquell mandat tant pel transcurs del temps i havent-se ampliat el nombre de disposicions amb rang de llei que cal refondre, cal atorgar un nou mandat al Govern de la Generalitat perquè, per mitjà del corresponent Decret Legislatiu, procedeixi a una refosa de tota la legislació vigent a Catalunya en matèria de residus. Es per això que s’inclou a la Llei 6/1993 una nova disposició final novena, amb la redacció següent: I en un termini d’un any redacti i aprovi una Llei Catalana de Prevenció de residus, transposant directament la Directiva d’envasos i residus d’envasos.

 
 

A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/2003

Afegir a l’Article 2.- Finançament d’infraestructures
A l’apartat 2: La Generalitat assumeix el cost total de les inversions previstes en el període de vigència del Programa de Gestió de Residus Municipals que s’executaran tenint en compte els ens locals beneficiats, així com també els costos de reposició d’aquestes instal·lacions previstes i les que actualment funcionen.

Afegir a l’Article 5.- Naturalesa i recursos econòmics del Fons de gestió de residus
A l’apartat 1. El Fons de gestió de residus es destina a finançar les operacions de gestió dels residus, en el marc dels Programes específics de Gestió de Residus, i també les de gestió de residus d’envasos que duguin a terme els ens locals, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 11/1997, del 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i el Programa general de residus de Catalunya. En tot cas, queda assegurat el finançament dels costos addicionals que, en cada cas, hagin d’assumir efectivament els ens locals, sense cap excepció en aplicació de models de gestió de residus contemplats en el Programa de gestió de residus (PROGREMIC), en aplicació de la Llei de l’estat 11/1997, del 24 d’abril (LERE )
A l’apartat 4. Les actuacions referides a la gestió de residus municipals que s’executin amb càrrec al Fons s’han d’ajustar al Programa d’actuació d’inversió i finançament de les infraestructures i de les operacions de gestió de residus municipals, que ha d’elaborar i aprovar l’Agència de Residus de Catalunya, de conformitat amb el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i amb el Programa sectorial en matèria de residus i el seu desplegament. El Programa d’actuació esmentat s’ha de destinar a satisfer els costos d’inversió, reposició* i de gestió dels ens locals en matèria de residus municipals, en funció de les disponibilitats pressupostàries. 

Afegir a l’Article 6: Administració del Fons
A l’apartat 2: Correspon a cada Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus planificar, decidir i gestionar la destinació dels recursos disponibles en el marc dels corresponent programes de gestió de residus de Catalunya i d’acord amb les disposicions específiques aplicables en funció principalment de criteris de gestió de generació i recuperació material dels residus.
A l’apartat 5. Es crea la Junta de Govern per als residus municipals amb l’objecte d’administrar les aportacions econòmiques i les actuacions derivades del Fons de gestió de residus, amb la composició següent:
a) El president o presidenta, que té vot qualificat i és designat pel gerent o la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya.
b) Una persona vocal designada per l’Agència de Residus de Catalunya.
c) Cincpersones vocals en representació dels ens locals, designades, una per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus; una altra per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, una altra per la Federació de Municipis de Catalunyauna en representació dels municipis que desenvolupen el model Residu Mínim i una altra en representació dels municipis que desenvolupen el sistema porta a porta, models de gestió de residus que fins ara han estat els que més residus han recuperat .
6.8.
Les Juntes de Govern han d’acordar, abans del 31 d’octubre de cada any, els criteris que determinen la distribució de la recaptació de fons procedents dels cànons. Abans de la seva aprovació es presentaran al Consell de Direcció de l’Àgencia de Residus de Catalunya amb el temps necessari per a poder recollir esmenes o propostes i la seva aprovació definitiva. Per a la determinació d’aquests criteris es tindran en compte, en tot cas, els models de gestió de residus establerts al Pla sectorial en matèria de residus i en el seu desplegament.
6.9. La distribució de la recaptació dels fons procedents dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals es farà d’acord amb els següents criteris:
a) Criteris de beneficiar als municipis que realitzin una gestió més preventiva i recuperadora dels seus residus. Criteris de potenciar el màxim de recollida en quantitat i qualitat de la FORM. Que hagi reduït els residus municipals per càpita.
b) Ha d’ésser proporcional als fluxos dels residus municipals que no es destinin a deposició controlada ni a valorització energètica.
c)  D’aquests recursos sempre tenint en compte la FORM neta entrada en planta, sempre descomptant els impropis, el 40%** com a mínim, s’ha d’aplicar al tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, i la resta s’ha d’aplicar un 20% a la recollida selectiva de matèria orgànica per tal de  millorar la recollida en origen per garantir una bona qualitat, un 18% a la valorització d’altres tipus de materials, un 15% per campanyes d’educació ambiental i un 7% de despeses de gestió
d) No es beneficiaran del cànon els municipis que obtinguin més del 25% d’impropis a la FORM.
e) Els ens locals només podran utilitzar aquests recursos per a finançar les despeses descrites en l’apartat c i mai per d’altres finalitats de la gestió municipal. A tal efecte s’hauran de justificar intervencions en aquest sentit per un import igual o superior al import retornat
f) Els romanents del fons del exercici anterior s’aplicaran al foment de la qualitat de la separació de la FORM i en campanyes d’educació ambiental
g) Es crearà un incentiu o factor per aquells municipis que hagin implantat la separació de la FORM a tot el terme municipal.

Modificar l’Article 15:

Els imports seran graduals en els propers anys. I s’estableix un valor especial per aquells municipis que durant el 2005 no hagin desplegat la separació de la FORM en 15 euros per tona.
15.1.Es fixa el tipus de gravamen general en al quantitat de 10 euros per tona de residu que es destini a dipòsit controlat.
15.2. Per al cànon d’incineració de residus municipals es fixa el tipus de gravamen general en la quantitat de 10euros per tona.
(Si s’estableix un cànon inferior sobre la incineració, s’està potenciant aquest tractament) 

Article 24.1.Rereferent als residus de la construcció

24.1. Es fixa el tipus de gravamen general en la quantitat de 3euros per tona de residus destinats al dipòsit. Aquest import s’incrementarà anualment en un 1 € fins a l’assoliment dels objectius del Progroc. Posteriorment s’actualitzaran com a mínim d’acord amb l’IPC català.

 Em reitero com a part interessada i afectada i SOL.LICITO:

Que es tingui per presentat i s’admeti a tràmit aquest escrit d’al·legacions i sigui tingut en compte per l’òrgan competent quan redacti les modificacions d’aquestes  lleis  i les resolucions corresponents.

Sant Vicenç de Torelló , 21 de febrer de 2005

                                                                        Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges

 

Tornar a la pàgina Principal...