AL·LEGACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS DE TORELLÓ (22 de maig de 2006)

Primera:

D’acord amb el Plec de condicions, es tracta de la concessió de l’explotació del servei públic de generació i distribució de calefacció i aigua calenta al municipi de Sant Pere de Torelló, amb una nova planta amb una capacitat tèrmica mínima de 20.000.000 KCal/h (23 MWt). En aquests moments la potència tèrmica necessària és de 5,8 MWt, (previsió màxima prevista al final de la concessió) (25 anys) serà de 7,25 MW.

D’aquestes dades se’n desprèn que la producció d’energia sobrepassa amb molt les necessitats del municipi, que hauria de ser una producció d’energia amb un valor equilibrat per el subministrament de calefacció i aigua calenta sanitària als habitatges de Sant Pere de Torelló.

Considerant que la producció d’energia es farà amb destí a la seva venda o comercialització (la distribució de calefacció i aigua calenta sanitària, per a la potència prevista es pot considerar com a secundària), es considera molt important que és defineixin els punts d’interconnexió amb  la xarxa elèctrica actual i la necessitat o no de realitzar noves línies elèctriques d’alta tensió, amb el impacte mediambiental que això por suposar.

Per altra part sembla prou clar que a la comarca no es disposa de les 65.000 TM/any de combustible (75 % màxim de biomassa forestal), per la qual cosa és previsible que es generi un increment notable de vehicles pesants al municipi i als municipis veïns (amb el corresponent l’impacte acústic negatiu inclòs). La limitació del 75 % de biomassa forestal a utilitzar a la planta ens indica que no es preveu viable l’obtenció d’aquest tipus de combustible o és pretén, amb aquesta excusa utilitzar combustible d’altre tipus de residus premeditats i no suficientment definits.

D’acord amb el que s’ha exposat, entenem que la planta proposada amb una generació de 23 MWt, bàsicament producció d’energia elèctrica, s’hauria de fer,  per comunicacions i per xarxa elèctrica disponible a una altra zona, fora de la Vall del Ges i possiblement fora de la comarca d’Osona. 

Entenem que seria viable ambientalment una central que proporcionés les necessitats energètiques reals de calefacció i aigua calenta sanitària del municipi de Sant Pere de Torelló, amb un dimensionat molt més petit, un combustible més a l’abast i un impacte ambiental menys agressiu i previsiblement assumible.

Segona:

  Per altra banda, reiterem, en essència, les al.legacions que els mateixos grups municipals d’aquest Ajuntament van presentar davant el Departament de Medi Ambient -Oficina de Gestió Ambiental Unificada Territorial de Barcelona- de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrits de dates 20 de gener de 2004 i 4 d’octubre de 2004, en el tràmit de l’autorització ambiental d’una central tèrmica de combustibles preparat al terme de Sant Pere de Torelló (expedient : BA 20030002).

 S’acompanyen   còpies d’aquests dos escrits.

D’acord amb tot el que s’ha exposat,

 

DEMANEM:

Que es tinguin en compte els punts especificats i es deixi sense efectes la convocatòria del concurs fins que no ens hagin estat aclarides suficientment les qüestions que es plantegen en els tres escrits d’al.legacions esmentats anteriorment. 

Així mateix, es demana que una vegada aclarides les referides qüestions s’atorgui   a l’Ajuntament de Torelló un termini d’audiència per poder valorar degudament la resposta de l’Ajuntament de Sant Pere. 

Torelló, 22 de maig de 2006

Grups polítics municipals de l’Ajuntament de Torelló.

Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM)

Convergència i Unió (CiU)

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

Independents per Torelló (InT)

Ho signa, en representació dels grups Municipals a l’Ajuntament de Torelló. 

En dono fe,

L’Alcalde                                                                              EL SECRETARI GENERAL

Miquel Franch i Ferrés                                                       Lluís Muñoz i Lloret


 

Tornar a la pàgina Principal...