A continuació els tres documents que ens han enviat les tres candidatures de Sant Vicenç de Torelló a les eleccions municipals de maig de 2007 "Compromís per la defensa del territori" amb els punts que han marcat cadascun d'ells. En vermell les seves pròpies anotacions i comentaris. 

Compromís per la defensa del territori. Sant Vicenç de Torelló. Eleccions municipals, maig 2007

Candidatura d' Esquerra Republicana de Catalunya

Vivim en un món on el canvi climàtic per l’acció de l’home és una evidència. El canvi climàtic global té conseqüències per a tot el món, però també per el nostre àmbit més proper, és per això que el canvi climàtic ha de tenir una resposta local. Per altra banda, ens trobem immersos en una espiral de globalització on el benefici empresarial està sovint per sobre del de les persones. Aquesta dinàmica porta a : especulació , construcció infraestructures sense sentit, destrucció del territori, baixa qualitat de vida i pobresa en el món. Els models socials, econòmics i ambientals de la societat on vivim no ens ha de fer oblidar que l’entorn més proper als ciutadans és el que condiciona la nostra vida. No obstant, aquests models avui són insostenibles. Creiem doncs, que cal una resposta local per canviar globalment. Així doncs, la responsabilitat d’aquest canvi local i global està en mans de tots els agents polítics i socials. 
És per això, que emplacem a tots els candidats a les eleccions municipals 2007 que mostrin el seu posicionament públicament als següents compromisos. 
En/Na,. Laura Bassas i Arumí. representant la candidatura..ESQUERRAa les eleccions municipals de Sant Vicenç de Torelló 2007, es compromet a :                          (marcar amb una x)

X1. Aturar l’actual projecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Vicenç de Torelló i REVISAR-LO

Aquest nou pla hauria de basar-se en el respecte a l’entorn ambiental ien un model integrador i coherent a nivell social, natural i urbanístic. Això comporta:

X1.2 Oposar-se al creixement desmesurat i sobtat de la proposta actual, limitant substancialment el nombre de nous habitatges i que tendir a relligar progressivament els tres nuclis del terme municipal. Això ha de permetreun creixement demogràficsuau, similar a la mitjana dels últims 15 anys, que faciliti laprogressiva integració de les persones nouvingudes i vetlli pel petit comerç local, els serveis adequats i la preservació del sol agrari. 

X1.2 Facilitar que aquesta planificació sigui el més consensuada possible,sense presses, mitjançant un procés participatiu real, transparent, obert a tots els habitants i entitats del municipi, i més enllà de la participacióque ja és preceptiva legalment. 

X2. Oposar-se a qualsevol projecte d’indústria contaminant de l’aire, l’aigua o el sol a la vall del Ges, com ara els projectes incineradors que hem patit i patim encara per a la tèrmica de Sant Pere de Torelló.

X2.1 Acceptar únicament una tèrmica que utilitzi exclusivament biomassa forestal i que estigui destinada a cobrir únicament les necessitats d’aigua sanitària i calefacció de Sant Pere de Torelló. 

X2.2 Vetllar per tal que s’instal·li immediatament l’estació fixa de control de la qualitat de l’aire a la vall del Ges, en xarxa de control del DMAH, tal com preveu el Pla de Futur del Pla Estratègic de la nostra zona.

X2.3 Fomentar i facilitar a la població la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus. 

o2.4 Subscriure i reclamar una llei per a la prevenció dels residus, que ajudi a la millora del medi d’una formaraonable i eficaç. 

o3. Oposar-se al projecte de línia de Molta Alta Tensió (MAT) i al seu pas per Osona i per la vall del Ges, i per conseqüent, l’adhesió del consistori a l’associació de Municipis contra la M.A.T. (AMMAT). 

Com alternatives al model energètic associat a la construcció de la M.A.T, proposem la següent línia de treball: 

X3.1. Promoure polítiques públiques encaminades a l’eficiència i estalvi energètic a les llars i al sector industrial. Fomentar uns hàbits de consum energètic responsables i més sostenibles.

X3.2. Aprofitar, promoure i incrementar la producció d’energia procedent de fonts d’energies renovables solar, eòlica i geotèrmica, en l’àmbit domèstic i industrial.

o4 Apostar decididament per una xarxa de comunicacions i mobilitat sostenibles. Això comporta:

X4.1 Fomentar i incrementar un transport públic de qualitat i eficient entre les poblacions d'Osona així com cap a l’exterior  de la comarca, perseguint i fent pressió a l’administració competent per assolir especialment l'objectiu de desdoblar la línia de rodalies RENFE L’Hospitalet- La Tour de Carol per tal d’oferir un servei freqüent que permeti reduir l’ús del transport privat. Apostar per un transport de mercaderies mitjançant la línia fèrria i no tant per carretera. Procurar per una línia transversal ferroviària, Lleida Manresa Vic, Girona.

X4.2 Recolzar una xarxa comarcal i intra-comarcal d’autobusos per facilitar la accessibilitat de tots els ciutadans. 

o4.3Oposar-se a la construcció d’un nou vialRoda – Torelló, que travessaria l’est de la Plana de Vic, no aportant substancioses millores de comunicació, però si un fort impacte ambiental i una enorme invitació a l’especulació urbanística.

o4.4 Apostar per una revisió del PITC donant prioritat al transport per tren.

o5. Incorporar i aplicar les propostes del document "11 propostes per la sostenibilitat local" elaborat de manera participativa per tècnics, experts i ciutadans durant el "Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local" celebrat els dies 15 i 16 de febrer 2007 i organitzat per la Diputació de Barcelona.

Podeudescarregar-ne el document complert a:       http://www.diba.cat/cjs/descarrega/forumma/11PropostesSostenibilitatLocal.pdf

X6. Informar de forma transparent i entenedora de totes les polítiques que dugui a terme l’ajuntament, i especialment d’aquelles relacionades amb el territori i el medi ambient.

Condicions del compromís:


- Per garantir i avaluar l'adequat compliment d’aquests compromisos ens reunirem almenys un cop cada any per revisar aquest compromís.

- En cas que no acomplim els compromisos presos:

¨Renuncio a presentar-me en les properes eleccions.
XOfereixo aquestes altres garanties: ..............................

..Ja he demostrat en diverses ocasions (inclús en la participació activa en les accions de la Plataforma Antiincineradora durant els dos primers anys dels seu naixement) la meva postura de defensa de l’entorn on vivim i la meva sensibilitat en els temes mediambientals. Per tant crec que és prou garantia la meva (i de la resta de components de la candidatura) paraula de compromís ferm en les respostes donades en aquesta enquesta.

En representació per la candidaturaESQUERRA
Nom i Cognoms:Laura Bassas i Arumí.

A   vint-i-tres de maig de 2007

Procediment:
Existiran dues el compromís signat: una per la candidatura i una per l’entitat proposant.

Els compromisos signats es publicaran a www.valldelges.net i a www.nova.cat/compromisos.

Una proposta de:
Associació Vall del Ges.net- Ecologistes de Catalunya ([email protected])
a partir d’una idea iniciada pel grup NoVA – NoViolènciaActiva 

Veure altres compromisos signats: www.nova.cat/compromisos.
___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Compromís per la defensa del territori . Sant Vicenç de Torelló. Eleccions municipals, maig 2007

Candidatura de Progrés Municipal


Vivim en un món on el canvi climàtic per l’acció de l’home és una evidència. El canvi climàtic global té conseqüències per a tot el món, però també per el nostre àmbit més proper, és per això que el canvi climàtic ha de tenir una resposta local. Per altra banda, ens trobem immersos en una espiral de globalització on el benefici empresarial està sovint per sobre del de les persones. Aquesta dinàmica porta a : especulació , construcció infraestructures sense sentit, destrucció del territori, baixa qualitat de vida i pobresa en el món. Els models socials, econòmics i ambientals de la societat on vivim no ens ha de fer oblidar que l’entorn més proper als ciutadans és el que condiciona la nostra vida. No obstant, aquests models avui són insostenibles. Creiem doncs, que cal una resposta local per canviar globalment. Així doncs, la responsabilitat d’aquest canvi local i global està en mans de tots els agents polítics i socials. 

És per això, que emplacem a tots els candidats a les eleccions municipals 2007 que mostrin el seu posicionament públicament als següents compromisos.

En Joan Sadurní Camps  representant de la candidatura Progrés Municipal de Sant Vicenç de Torelló a les eleccions municipals de Sant Vicenç de Torelló 2007, es compromet a :(marcar amb una x)

x1. Aturar l’actual projecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Vicenç de Torelló i dissenyar-lo de nou.

        Aquest nou pla hauria de basar-se en el respecte a l’entorn ambiental i  en un model integrador i coherent a nivell social, natural i urbanístic. Això comporta:

x1.2 Oposar-se al creixement desmesurat i sobtat de la proposta actual, limitant substancialment el nombre de nous habitatges i que tendir a relligar progressivament els tres nuclis del terme municipal. Això ha de permetre  un creixement demogràfic  suau, similar a la mitjana dels últims 15 anys, que faciliti la  progressiva integració de les persones nouvingudes i vetlli pel petit comerç local, els serveis adequats i la preservació del sol agrari. 

x1.3 Facilitar que aquesta planificació sigui el més consensuada possible,  sense presses, mitjançant un procés participatiu real, transparent i vinculant, obert a tots els habitants i entitats del municipi, i més enllà de la participació  que ja és preceptiva legalment.

x2. Oposar-se a qualsevol projecte d’indústria contaminant de l’aire, l’aigua o el sol a la vall del Ges, com ara els projectes incineradors que hem patit i patim encara per a la tèrmica de Sant Pere de Torelló.

x2.1 Acceptar únicament una tèrmica que utilitzi exclusivament biomassa forestal i que estigui destinada a cobrir únicament les necessitats d’aigua sanitària i calefacció de Sant Pere de Torelló. 

x2.2 Vetllar per tal que s’instal·li immediatament l’estació fixa de control de la qualitat de l’aire a la vall del Ges, en xarxa de control del DMAH, tal com preveu el Pla de Futur del Pla Estratègic de la nostra zona.

x2.3 Fomentar i facilitar a la població la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus. 

x2.4 Subscriure i reclamar una llei per a la prevenció dels residus, que ajudi a la millora del medi d’una forma  raonable i eficaç. 

x3. Oposar-se al projecte de línia de Molta Alta Tensió (MAT) i al seu pas per Osona i per la vall del Ges, i per conseqüent, l’adhesió del consistori a l’associació de Municipis contra la M.A.T. (AMMAT). 

Com alternatives al model energètic associat a la construcció de la M.A.T, proposem la següent línia de treball: 

x3.1. Promoure polítiques públiques encaminades a l’eficiència i estalvi energètic a les llars i al sector industrial. Fomentar uns hàbits de consum energètic responsables i més sostenibles.

x3.2. Aprofitar, promoure i incrementar la producció d’energia procedent de fonts d’energies renovables solar, eòlica i geotèrmica, en l’àmbit domèstic i industrial.

o4 Apostar decididament per una xarxa de comunicacions i mobilitat sostenibles. Això comporta:

x4.1 Fomentar i incrementar un transport públic de qualitat i eficient entre les poblacions d'Osona així com cap a l’exterior  de la comarca, perseguint i fent pressió a l’administració competent per assolir especialment l'objectiu de desdoblar la línia de rodalies RENFE L’Hospitalet- La Tour de Carol per tal d’oferir un servei freqüent que permeti reduir l’ús del transport privat. Apostar per un transport de mercaderies mitjançant la línia fèrria i no tant per carretera. Procurar per una línia transversal ferroviària, Lleida Manresa Vic, Girona.

x4.2 Recolzar una xarxa comarcal i intra-comarcal d’autobusos per facilitar la accessibilitat de tots els ciutadans. 

  x4.3  Oposar-se a la construcció d’un nou vial  Roda – Torelló, que travessaria l’est de la Plana de Vic, no aportant substancioses millores de comunicació, però si un fort impacte ambiental i una enorme invitació a l’especulació urbanística.

x4.4 Apostar per una revisió del PITC donant prioritat al transport per tren.

x5. Incorporar i aplicar les propostes del document "11 propostes per la sostenibilitat local" elaborat de manera participativaper tècnics, experts i ciutadans durant el "Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local" celebrat els dies 15 i 16 de febrer 2007 i organitzat per la Diputació de Barcelona.

x 6. Informar de forma transparent i entenedora de totes les polítiques que dugui a terme l’ajuntament, i especialment d’aquelles relacionades amb el territori i el medi ambient.

    Dins el cartipàs municipal volem crear una Comissió de Medi Ambient que es reuneixi cada dos mesos i que vetlli per totes les qüestions que surtin sobre aquest tema. Aquesta comissió preveiem que faci reunions obertes perquè així tota la gent que ho desitgi pugui aportar  el que cregui convenient.

Condicions del compromís:

- Per garantir i avaluar l'adequat compliment d’aquests compromisos ens reunirem almenys un cop cada any per revisar aquest compromís.

- En cas que no acomplim els compromisos presos:

xRenuncio a presentar-me en les properes eleccions.

xi/o ofereixo aquestes altres garanties: Posar-me a disposició de lagent per aclarir qualsevol qüestió que es pugui desviar dels termes que hem quedat en aquest document.
En representació per la Candidatura:PROGRÉS MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ
Nom i Cognoms:.JOAN SADURNÍ I CAMPS

                                           A vint-i-quatre de maig de 2007

Procediment:
Existiran dues el compromís signat: una per la candidatura i una per l’entitat proposant.

Els compromisos signats es publicaran a www.valldelges.net i a www.nova.cat/compromisos.


Una proposta de:
Associació Vall del Ges.net- Ecologistes de Catalunya ([email protected])
a partir d’una idea  iniciada pel grup NoVA – NoViolènciaActiva 

Veure altres compromisos signats: www.nova.cat/compromisos.

______________________________________________________________________________________________________________

Compromís per la defensa del territori . Sant Vicenç de Torelló. Eleccions municipals, maig 2007

Candidatura de Convergència i Unió


Vivim en un món on el canvi climàtic per l’acció de l’home és una evidència. El canvi climàtic global té conseqüències per a tot el món, però també per el nostre àmbit més proper, és per això que el canvi climàtic ha de tenir una resposta local. Per altra banda, ens trobem immersos en una espiral de globalització on el benefici empresarial està sovint per sobre del de les persones. Aquesta dinàmica porta a : especulació , construcció infraestructures sense sentit, destrucció del territori, baixa qualitat de vida i pobresa en el món. Els models socials, econòmics i ambientals de la societat on vivim no ens ha de fer oblidar que l’entorn més proper als ciutadans és el que condiciona la nostra vida. No obstant, aquests models avui són insostenibles. Creiem doncs, que cal una resposta local per canviar globalment. Així doncs, la responsabilitat d’aquest canvi local i global està en mans de tots els agents polítics i socials. 

És per això, que emplacem a tots els candidats a les eleccions municipals 2007 que mostrin el seu posicionament públicament als següents compromisos.


En/Na..Maria.Rodriguez..Cruells representant la candidatura..CIU  a les eleccions municipals de Sant Vicenç de Torelló 2007, es compromet a : 

(marcar amb una x)

x 1. Aturar l’actual projecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Vicenç de Torelló i (dissenyar-lo de nou.) “ revisar-lo per millorar i modificar-lo”

        Aquest nou pla hauria de basar-se en el respecte a l’entorn ambiental i  en un model integrador i coherent a nivell social, natural i urbanístic. Això comporta:

1.2 Oposar-se al creixement desmesurat i sobtat de la proposta actual, limitant substancialment el nombre de nous habitatges i que tendir a relligar progressivament els tres nuclis del terme municipal. Això ha de permetre  un creixement demogràfic  suau, similar a la mitjana dels últims 15 anys, que faciliti la  progressiva integració de les persones nouvingudes i vetlli pel petit comerç local, els serveis adequats i la preservació del sol agrari. 

X1.2 Facilitar que aquesta planificació sigui el més consensuada possible,  sense presses, mitjançant un procés participatiu real, transparent i vinculant, obert a tots els habitants i entitats del municipi, i més enllà de la participació  que ja és preceptiva legalment. 

X2. Oposar-se a qualsevol projecte d’indústria contaminant de l’aire, l’aigua o el sol a la vall del Ges, com ara els projectes incineradors que hem patit i patim encara per a la tèrmica de Sant Pere de Torelló.

  X2.1 Acceptar únicament una tèrmica que utilitzi exclusivament biomassa forestal i que estigui destinada a cobrir únicament les necessitats d’aigua sanitària i calefacció de Sant Pere de Torelló. 

  X2.2 Vetllar per tal que s’instal·li immediatament l’estació fixa de control de la qualitat de l’aire a la vall del Ges, en xarxa de control del DMAH, tal com preveu el Pla de Futur del Pla Estratègic de la nostra zona.

2.3 Fomentar i facilitar a la població la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus. 

  X2.4 Subscriure i reclamar una llei per a la prevenció dels residus, que ajudi a la millora del medi d’una forma  raonable i eficaç. 

X3. Oposar-se al projecte de línia de Molta Alta Tensió (MAT) i al seu pas per Osona i per la vall del Ges, i per conseqüent, l’adhesió del consistori a l’associació de Municipis contra la M.A.T. (AMMAT). 

Com alternatives al model energètic associat a la construcció de la M.A.T, proposem la següent línia de treball: 

  X3.1. Promoure polítiques públiques encaminades a l’eficiència i estalvi energètic a les llars i al sector industrial. Fomentar uns hàbits de consum energètic responsables i més sostenibles.

X3.2. Aprofitar, promoure i incrementar la producció d’energia procedent de fonts d’energies renovables solar, eòlica i geotèrmica, en l’àmbit domèstic i industrial.

X4 Apostar decididament per una xarxa de comunicacions i mobilitat sostenibles. Això comporta:

  X4.1 Fomentar i incrementar un transport públic de qualitat i eficient entre les poblacions d'Osona així com cap a l’exterior  de la comarca, perseguint ifent pressió a l’administració competent per assolir especialment l'objectiu de desdoblar la línia de rodalies RENFE L’Hospitalet- La Tour de Carol per tal d’oferir un servei freqüent que permeti reduir l’ús del transport privat. Apostar per un transport de mercaderies mitjançant la línia fèrria i no tant per carretera. Procurar per una línia transversal ferroviària, Lleida Manresa Vic, Girona.

X4.2 Recolzar una xarxa comarcal i intra-comarcal d’autobusos per facilitar la accessibilitat de tots els ciutadans. 

X4.3  Oposar-se a la construcció d’un nou vial  Roda – Torelló, que travessaria l’est de la Plana de Vic, no aportant substancioses millores de comunicació, però si un fort impacte ambiental i una enorme invitació a l’especulació urbanística.

  X4.4 Apostar per una revisió del PITC donant prioritat al transport per tren.

X5. Incorporar i aplicar les propostes del document "11 propostes per la sostenibilitat local" elaboratde manera participativa per tècnics, experts i ciutadans durant el "Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local" celebrat els dies 15 i 16 de febrer 2007 i organitzat per la Diputació de Barcelona.

Podeu  descarregar-ne el document complert a:                              http://www.diba.cat/cjs/descarrega/forumma/11PropostesSostenibilitatLocal.pdf

X 6. Informar de forma transparent i entenedora de totes les polítiques que dugui a terme l’ajuntament, i especialment d’aquelles relacionades amb el territori i el medi ambient.


      Condicions del compromís:

- Per garantir i avaluar l'adequat compliment d’aquests compromisos ens reunirem almenys un cop cada any per revisar aquest compromís.Hi estem d’acord.

- En cas que no acomplim els compromisos presos:

¨Renuncio a presentar-me en les properes eleccions.
¨i/o ofereixo aquestes altres garanties: ..........................................................

....................................................................................................................

En representació per la Candidatura..CONVERGÈNCIA..I..UNIÓ

Nom i Cognoms ..Maria..Rodriguez..Cruells

                                           A S.Vicenç.de.Torelló,el.24.de Maig 2007

Procediment:
Existiran dues el compromís signat: una per la candidatura i una per l’entitat proposant.

Els compromisos signats es publicaran a www.valldelges.net i a www.nova.cat/compromisos.


Una proposta de:
Associació Vall del Ges.net- Ecologistes de Catalunya ([email protected])
a partir d’una idea  iniciada pel grup NoVA – NoViolènciaActiva 

Veure altres compromisos signats: www.nova.cat/compromisos.

COMENTARIS.

Com veieu gairebé estem d’acord amb tot ja que és bastant lògic i normal tot el que es demana. No obstant us fem alguna reflexió al respecte d’algun dels punts.

Pel que fa a l’apartat 1. no creiem que la solució sigui dissenyar-lo de nou. Us recordem que hi ha un treball molt important fet que és correcte i uns diners invertits que serien llençats. 

Pel que fa a  l’apartat 2.4. caldrà opinar en el moment en que és redacti la llei, però com que parlem de millora l’hem marcada. 

Pel que fa a l’apartat 4.3.  Nosaltres desconeixem el traçat d’aquest nou vial Roda-Torelló, per tant és fa difícil opinar. Podeu veure que també l’hem marcada. No sabem fins a quin punt és necessari. El fet d’enllaçar amb la C-17 s’ha de fer per Torelló, mai per Sant Vicenç, donat que aquest enllaç ja existeix per Conanglell.???

Pel que fa a l’apartat 4.4. Desconeixem el significat de les sigles PITC, però entenem que és tracta de potenciar el transport ferroviari. La nostra opinió és que seria fantàstic i per tant també l’hem marcada.

Referent al punt 5. Hem trobat molt interessant les 11 propostes per a la sostenibilitat local. No tenim cap dubte que el futur passa per portar a terme aquestes mesures. 

Us demanem disculpes per no enviar-vos les respostes ahir dimecres tal i com ens deia l’enquesta, us l’¡envio per correu electrònic per agilitzar el procediment. Si cal us en passarem una copia firmada.

Gràcies.

Grup de CIU

Sant Vicenç de Torelló, 24 de maig de 2007. 

Tornar a la pàgina Principal...