QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES, RAFAEL RIBÓ

Ens dirigim a  vostè per sol·licitar la seva empara en una qüestió que suposa la vulneració dels drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, per ser titulars de drets i interessos legítims individuals i col·lectius com a associació representativa d’un interès social, i tenint en compte que aquests interessos poden veure’s afectats.

La nostra associació és  membre de  GAIA (Global Alliance Incinerator Alternatives) i de la Federació d’Ecologistes de Catalunya, i empara la Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges, que ha rebut el suport de més de cinquanta entitats socioculturals de la nostra vall, l’adhesió personal de més de sis mil signatures i de diversos ajuntaments i grups polítics, així com d’una quarantena d’entitats ecologistes.

 L’ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL VALDELGES.NET, ha presentat, en diverses ocasions, a l’ajuntament de Sant Pere de Torelló,  la sol·licitud d’informació i de documentació diversa relacionada amb l’adjudicació de la gestió de la tèrmica, al juny de 2007 , a la UTE formada per  les empreses CASSA i COMSA.

Fins a dia d’avui no se’ns ha lliurat cap dels documents sol·licitats, ni la informació requerida. Al contrari ara se’ns diu que no es compta amb nosaltres per a formar part de la comissió de seguiment d’aquesta instal·lació, tot i que n’hem estat membres des del 2001.

 PROPOSTA PRESENTADA  PER LES EMPRESES I ALTRES  DOCUMENTS

Hem sol·licitat  la proposta presentada per  CASSA i COMSA, que ha obtingut l’adjudicació de la gestió de la tèrmica  en les següents ocasions:

-  2 /07/2007 ( registre d’entrada 783)

- 19/09/2007( registre d’entrada 1045 )

- 31/10/2007 ( registre d’entrada 1190 )

- 12/02/2008 (registre d’entrada 190)

-  3 /03/2008 ( registre d’entrada 283)

 No és fins a l’ 11/10/2007, registre de sortida 852,  que  l’ajuntament  de Sant Pere de Torelló ens respon enviant-nos però, una documentació  diferent a la sol·licitada (certificació de resolució del Ple sobre l’adjudicació i els Plecs de clàusules  econòmic- administratives,) que són documents que  ja posseíem. Però NO ens tramet la proposta demanada.  Senzillament ens diu : “Els adjunto informació sobre la concessió del servei”.

El  31/10/2007 ( registre d’entrada 1190 ) els la tornem a reclamar, aquesta vegada fent constar que entenem estimades, per silenci administratiu, les sol·licituds  anteriors de la proposta i  per tant els demanem  que se’ns lliuri de manera immediata.

 El mateix 31/10/2007, en una altra sol·licitud ( registre d’entrada 1188),  els sol·licitem també el barem de valoració de la resolució, amb els criteris i puntuació atorgada a la Plica 2, guanyadora de la concessió, així com  la còpia del contracte signat entre l’ajuntament i les empreses adjudicatàries.

 El 12/02/2008 (registre d’entrada 190), davant del llarg silenci de l’ajuntament de Sant Pere, tornem a reclamar : el projecte,  els criteris i puntuació del barem de valoració,  i el contracte .

 COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA TÈRMICA

El 2/07/2007 ( registre d’entrada 783) i el 19/09/2007( registre d’entrada 1045 ) són les últimes dates en les que  vam tornar a reclamar la reunió de la comissió de seguiment de la tèrmica, ja que aquesta comissió, de la qual en formem part des del 2001, no s’ha reunit des del desembre del 2002, tot i les nostres repetides demandes.

L’ 11/10/2007 ens comuniquen que, donada la nova adjudicació, s’havia de constituir de nou la comissió de seguiment.

El 31/10/2007 ( registre d’entrada 1189 ) i més tard, el 12/02/2008, (registre 189), demanem la constitució i la convocatòria de la nova comissió de seguiment de la planta.

 ACTUALITAT

Amb data 15/02/2008 i núm. de sortida 123, l’ajuntament de Sant Pere de Torelló ens notifica que no es preveu que la nostra associació formi part de la comissió de seguiment.

En aquesta mateixa comunicació, l’ajuntament  cita la llei de confidencialitat de dades personals i no ens lliura cap dels documents que reclamem.

 Amb data 4/03/2008 i núm. d’entrada 283, tornem a reclamar que se’n lliurin:

- La proposta guanyadora de la concessió presentada per  les empreses CASSA i COMSA, que ha estat motiu de l’adjudicació de la gestió de la tèrmica.

El contracte  signat amb aquesta UTE de  les dues empreses.

-  El barem de valoració de la resolució d’adjudicació, amb els criteris i puntuació atorgada   a la Plica 2 , la guanyadora  de la  concessió.

Informació diversa com  sobre la dissolució de la comissió de seguiment  i el  canvi de reglament del servei , amb l’article 55 inclòs, amb els motius de l’exclusió de la nostra entitat com a participant .

 També el més de juliol de 2007, per correu postal certificat  i per via electrònica, vam trametre la petició de la proposta, separadament  a les dues empreses adjudicatàries CASSA i COMSA. Tampoc han respost.

Per tot el que hem exposat fins aquí ,

 1. Presentem una queixa per manca de transparència i vulneració dels drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient  d’una administració pública (l’ajuntament de Sant Pere de Torelló)

 2. Us sol·licitem, per tant, que demaneu en nom nostre aquestes informacions i documentacions per tal que ens puguin  arribar.

 Visqueu molts anys

 Marian Thomson

Vicepresidenta de l’Associació Vall del Ges . NET

 Torelló, 5 de març de 2008

Tornar a la pàgina Principal...